OPĆI UVJETI

 UPUTE I OPCI UVJETI PUTOVANJA PUTNICKE AGENCIJE «ORCA TRAVEL j.d.o.o.»

1. PRIJAVA ZA PUTOVANJE Putnik se za putovanje koje organizira putnika agencija «Orca travel» (u daljnjem tekstu Agencija) može prijaviti u svim poslovnicama Agencije i drugim ovlaštenim agencijama koje prodaju programe putnike agencije «Orca travel». Prilikom prijave putnik i Agencija sklapaju Ugovor o putovanju, koji sadrži sve podatke o putovanju ili se poziva na program putovanja gdje su navedeni svi potrebni podaci. Putnik potpisuje ugovor s naznakom da je upoznat s programom i uvjetima putovanja te ih u cijelosti prihvaa i razumije. Prilikom prijave putnik je dužan dati sve podatke ili dokumente koje zahtjeva program putovanja. U sluaju da putnik u prijavi ne navede pravilne podatke, odgovoran je za sve troškove, odnosno posljedice nastale zbog pogrešnih podataka. Ukoliko putnik ne zahtjeva pismeno zakljuenje ugovora, isti se smatra zakljuenim i punovažnim, a ponuda prihvaena od strane putnika s trenutkom prve uplate odnosno uplate akontacije putovanja. Putnik je suglasan da Agencija može poduzimati sve radnje vezane uz obradu i razmjenu njegovih osobnih podataka navedenih u Ugovoru o putovanju, a što obuhvaa pravo na prikupljanje, spremanje, snimanje, organiziranje, uvid i prijenos osobnih podataka u svrhu provoenja ugovorenog putovanja kao i proslijeivanje istih svim pravnim i fizikim osobama koje sudjeluju u provoenju ugovorenog putovanja.

2. SADRŽAJ ARANŽMANA U cijenu aranžmana (ukoliko u programu putovanja nije drugaije navedeno) su u pravilu ukljuene usluge prijevoza, hotelske i ugostiteljske usluge, troškovi organizacije putovanja, jamevno osiguranje i osiguranje od javne odgovornosti. Ukoliko je navedeno u programu putovanja, cijena aranžmana ukljuuje i zrakoplovnu pristojbu u inozemstvu, troškove strunog pratitelja/vodia i lokalnog voenja.

3. POSEBNE USLUGE Posebne usluge su usluge koje nisu ukljuene u cijenu aranžmana (jednokrevetna soba, dodatni obroci, izleti) te ih stoga putnik posebno plaa. Posebne usluge putnik je dužan zatražiti prilikom prijave i doplauje ih na cijenu aranžmana. Ukoliko putnik zatreba posebne usluge za vrijeme trajanja putovanja, iste plaa kod vodia ili predstavnika Agencije na licu mjesta i to u valuti zemlje u kojoj se nalaze.

4. REZERVACIJE i PLAANJE Prilikom prijave putnik uplauje akontaciju u visini 30% cijene aranžmana kao potvrdu rezervacije (ukoliko u programu/Ugovoru ili u dogovoru s putnikom nije navedeno drugaije). Ostatak se uplauje najkasnije 30 dana prije poetka putovanja. Pravo na popust ostvaruje se samo ukoliko je takva mogunost izrijekom navedena na programu i Ugovoru o putovanju. U sluaju da putnik ne plati preostali dio vrijednosti aranžmana u predvienom roku, podrazumijeva se da je aranžman otkazan od strane putnika. Agencija postupa po odlukama o otkazivanju aranžmana iz 9. toke Opih uvjeta. Prilikom virmanske uplate na žiro raun Agencije, putnik je dužan u rubriku; poziv na broj odobrenja, upisati šifru putnika navedenu u programu/ugovoru. Prilikom polaska na putovanje, putnik je dužan predstavniku Agencije odnosno pratitelju putovanja predoiti dokument o plaenom aranžmanu (original vouchera, potvrdu o uplati, kopiju virmana).

5. CIJENE Cijene putovanja su objavljene na programu putovanja i vrijede od dana objavljivanja programa. Cijene navedene u programima Agencije, bazirane su na osnovi ugovora s partnerima Agencije i ne moraju odgovarati cijenama objavljenim na licu mjesta na destinaciji u kojoj boravite te eventualna razlika u cijeni ne može biti predmet reklamacije. Organizator putovanja može predvidjeti da putnik odreene usluge, koje e se koristiti u inozemstvu, plaa na licu mjesta. U tom sluaju putnik sve eventualne reklamacije podnosi izravno izvršitelju usluge na licu mjesta u inozemstvu. Agencija može o promjeni cijene putnika obavijestiti pismeno ili usmeno. Agencija može zahtijevati poveanje ugovorene cijene ako je nakon sklapanja ugovora došlo do promjene valutnih teajeva ili do promjene u tarifama prijevoznika ili hotelijera. Ukoliko doe do poveanja cijene u iznosu veem od 10% putnik ima pravo odustati od aranžmana i to Agenciji priopiti u roku od 48 sati od primljene obavijesti u usmenom ili pismenom obliku. Ne otkaže li putnik putovanje u navedenom roku, smatra se da je suglasan s promjenom cijene. Cijena putovanja temeljena je na odreenom najmanjem broju putnika potrebnom za ostvarenje putovanja po navedenoj cijeni. U sluaju manjeg broja putnika od kalkulativnog, grupi se obraunava nadoplata za prazna mjesta u autobusu do kalkulativnog broja.

6. KATEGORIZACIJA I OPIS USLUGA Ponueni hoteli, apartmani ili drugi objekti u programima Agencije opisani su prema službenoj kategorizaciji dotine zemlje u trenutku izdavanja programa. Prehrana, komfor i druge usluge, pod nadzorom su mjesnih turistikih uprava, a standardi smještaja i usluga su razliiti i nisu usporedivi. Agencija ne preuzima odgovornost za bilo koju usmenu ili pismenu informaciju koja nije u skladu s opisom usluga i objekata u programima Agencije važeim za navedeno putovanje koja je dana bilo od strane djelatnika Agencije ili neke tree osobe. Raspored smještaja u sobama ili apartmanima odreuje recepcija u mjestu boravka. Ukoliko putnik nije ugovorio sobu/apartman posebnih odlika, prihvatit e bilo koju službeno registriranu sobu/apartman za izdavanje u pojedinom objektu opisanom u katalogu/cjeniku. Smještaj nije mogu prije 16 sati na dan poetka korištenja usluge, a isti se moraju napustiti do 10.00 sati, ukoliko u programu putovanja nije drugaije navedeno. Za dolaske u objekte iza 20.00 sati potrebno je prethodno obavijestiti Agenciju najmanje jedan dan prije odlaska na put. Brojem raspoloživih kreveta u apartmanu odreen je i najvei mogui broj gostiju u apartmanu tj. u apartman se ne može smjestiti više gostiju. Dijete se rauna kao odrasla osoba. Vlasnik apartmana ima pravo na licu mjesta odbiti smještaj gostiju ako je broj osoba vei od najavljenih od strane agencije.

7. PUTNI DOKUMENTI Putnik koji se prijavljuje za putovanje u inozemstvo mora imati važee putne dokumente odnosno putne isprave te je sam odgovoran za pravovaljanost istih prilikom polaska na putovanje. Putnik je prilikom prijave ili do isteka roka koji je naveden u programu, dužan navesti potrebne podatke i donijeti dokumente za izdavanje vize za zemlju u koju putuje. Organizator putovanja ne jami ishoenje vize. U sluaju da Agencija posreduje u postupku za pridobivanje vize, troškove pri nabavi vize ne vraaju se putniku. Ukoliko putnik ne ispuni navedene obaveze, Agencija smatra da je putnik otkazao putovanje.

8. PUTNO OSIGURANJE Sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu, djelatnici Agencije dužni su putniku ponuditi “paket putnog osiguranja” koji se sastoji od zdravstvenog osiguranja putnika tijekom boravka u inozemstvu te osiguranje prtljage, osiguranje od posljedica nesretnog sluaja kao i osiguranje od otkaza putovanja. Potpisivanjem ugovora putnik potvruje da mu je bio ponuen paket putnih osiguranja. Na taj nain sve što je navedeno u ovim uvjetima postaje pravna obveza i za putnika i za organizatora.

9. OTKAZIVANJE PUTOVANJA OD STRANE PUTNIKA
Putnik ima pravo otkazati putovanje pismeno preporuenom pošiljkom na adresu putnike agencije «Orca travel j.d.o.o.», Šestinski dol 6, Zagreb ili pismeno putem e-maila na adresu info@orca-travel.com. U tom sluaju Agencija zadržava uplaeni iznos u visini (minimalno akontacija odnosno puna cijena zrakoplove karte) koja ovisi o datumu pismenog otkazivanja putovanja prema uvjetima navedenim u tablici (ukoliko u programu nije navedeno drugaije). Ovi otkazni uvjeti se primjenjuju i na promjenu datuma polaska ili hotelskog objekta te u svim drugim sluajevima. Ukoliko putnik za vrijeme trajanja putovanja na vlastitu želju otkaže putovanje, po povratku nema pravo na isplatu troškova. Agencija zadržava akontaciju ukoliko putnik-nosilac ugovora otkaže putovanje ili nae novog korisnika iste rezervacije kao i u sluaju da putnik koji ima uplaeno osiguranje od otkaza, otkaže putovanje. Ako se putnik ne pojavi na polasku ili otkaže aranžman za vrijeme njegova trajanja Agencija e naplatiti cjelokupni iznos aranžmana.

Po uplati aranžmana – 90 dana prije puta akontacija
89 – 70 dana prije puta – 20 % cijene aranžmana
69 – 50 dana prije puta – 40 % cijene aranžmana
49 – 30 dana prije puta – 60 % cijene aranžmana
29 – 15 dana prije puta – 80 % cijene aranžmana
14 – 0 dana prije puta – 100 % cijene aranžmana
Nakon polaska na put – 100 % cijene aranžmana

10. OSIGURANJE OD OTKAZA Putnik prilikom prijave za putovanje može uplatiti osiguranje od otkaza putovanja. Osiguranje od otkaza putovanja jest dobrovoljno dodatno osiguranje koje pokriva troškove otkaza od putovanja zbog opravdanog razloga, a prema uvjetima osiguratelja. Ako putnik zbog opravdanog razloga otkaže putovanje osiguratelj e na temelju dostavljene potrebite dokumentacije vratiti putniku 90 odnosno 100% iznosa koji je zadržala Agencija (ovisno o uvjetima odreene osiguravajue kue). Zakljuenje osiguranja od otkaza putovanja obavlja se iskljuivo kod
potpisivanja ugovora i uplate prve rate odnosno uplate akontacije.

11. CARINSKI I DEVIZNI PROPISI Putnik je dužan poštovati carinske i devizne propise Republike Hrvatske kao i propise države u koju putuje. Ako zbog nepoštivanja tih propisa ne može nastaviti putovanje, snosi sve posljedice i troškove nastale u vezi s prethodno navedenim.

12. OTKAZIVANJE PUTOVANJA OD STRANE AGENCIJE ILI PROMJENA PROGRAMA AGENCIJE Agencija pridržava pravo da, na temelju važeih zakonskih propisa, otkaže putovanje najkasnije sedam (7) dana prije polaska, ukoliko se za putovanje ne prijavi potreban broj putnika. Ako u programu nije drugaije odreeno, najmanji broj putnika u odreenom prijevoznom sredstvu je: za putovanje autobusom – najmanje 40 putnika, za putovanje redovnim zrakoplovnim linijama u Europi – najmanje 20 putnika, za putovanje meukontinentalnim zrakoplovnim linijama – najmanje 15 putnika, za putovanje posebnim letjelicama, vlakovima ili brodovima – najmanje 80% njihove maksimalne popunjenosti. Agencija pridržava pravo potpunog ili djelominog raskida ugovora ako za vrijeme odvijanja programa ili prije poetka odvijanja programa nastupe posebne okolnosti koje nije bilo mogue predvidjeti, oekivati ili izbjei, a ujedno da predstavljaju utemeljen razlog zbog kojeg Agencija ne bi sklopila ugovor da je za takve okolnosti znala pri sklapanju ugovora. Agencija pridržava pravo promjene dana, vremena i mjesta polaska na put zbog promjene zrakoplovnog i brodskog voznog reda ili »više sile«, kao i pravo promjene smjera putovanja, ukoliko se promjene uvjeti za putovanje (novi vozni red, nesiguran položaj u državi gdje je program organiziran, prirodne nepogode i drugi nepredvieni uzroci na koje Agencija ne može utjecati), bez posebne odštete. Agencija ne može preuzeti odgovornost za promjene programa zbog utjecaja bilo koje »više sile« za vrijeme odvijanja programa. U tim primjerima može putnicima osigurati usluge u izmijenjenom obliku, ovisno o postojeim okolnostima. U sluaju da Agencija odjavi putovanje, putnik ima pravo povrata cjelokupnog iznosa aranžmana, iskljuujui povrat troškova vize, cjepljenja i osiguranja, koji su bili programom zahtijevani te na iji povrat troškova nema pravo. O bilo kakvoj naknadnoj promjeni programa Agencija e putnike odmah obavijestiti. Agencija ne odgovara za kašnjenja zrakoplova, brodova, vlakova ili autobusa kao ni za neplanirane promjene programa koje nastaju kao posljedica takvih kašnjenja. U sluaju da stanje na odreenoj lokaciji Agenciji ne dopušta smještaj putnika u predvienom objektu, Agencija može smjestiti putnike na istoj lokaciji u drugi objekt najmanje iste kategorije.

13. REKLAMACIJE Svaki putnik – nositelj ugovora, ima pravo prigovora zbog neizvršene ugovorene usluge te je dužan priložiti pismenu reklamaciju u Agenciju najkasnije 8 dana nakon završetka putovanja. Ukoliko putnik priloži pismenu reklamaciju nakon isteka ovog roka Agencija je ne uzima na razmatranje. Naglašavamo da je u interesu putnika da svakako uputi svoj prigovor davatelju usluge na licu mjesta (recepciji, prijevozniku, ugostitelju ili putnikoj agenciji u odredištu) i to u pismenom obliku te uz potvrdu davatelja usluga da je zaprimio reklamaciju. Svaki putnik-nositelj ugovora prigovor podnosi zasebno: organizator nee primiti u postupak grupne pritužbe. Bez pismene reklamacije Agencija ne razmatra zahtjeve za sniženjem cijene ili isplate odštete. Ukoliko je zbog krivnje Agencije došlo do neizvoenja programa ili dijela usluga, putnik ima pravo na odštetu u visini stvarne vrijednosti neiskorištenih usluga. Organizator putovanja je dužan donijeti pismeno rješenje na prigovor u roku od 8 dana po primitku prigovora u prodajnom mjestu. Organizator može odgoditi rok rješenja za još 8 dana zbog prikupljanja informacija i provjere navoda žalbe o emu je dužan obavijestiti u pismenom obliku putnika podnosioca žalbe. Organizator e rješavati samo one pritužbe za koje se utvrdi da se uzrok nije mogao otkloniti na licu mjesta. Dok organizator ne donese rješenje, putnik se odrie posredovanja bilo koje druge osobe, arbitraže UHPA-e ili UNPAH-a, sudske ustanove ili davanja informacija u medije. U sluaju spora, nadležan je sud u Zagrebu. Policu za osiguranje jamevine turistikih paket aranžmana, sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu, Agencija je osigurala kod Triglav osiguranja d.d., Antuna Heinza 4, 10000 Zagreb, br.police 990007028176. Policu osiguranja od javne odgovornosti, sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu, Agencija je osigurala kod Triglav osiguranja d.d., Antuna Heinza 4, 10000 Zagreb, br.police 990007028176

14. ZDRAVSTVENI PROPISI U nekim programima navedena su posebna pravila za putovanje koja obuhvaaju obavezno cijepljenje i nabavku odgovarajuih dokumenata. Putnik je dužan obaviti obavezno cijepljenje kao i imati kod sebe potvrde i dokumente o tome. Preporuamo uplatu police za zdravstveno osiguranje.

15. PRTLJAGA Prijevoz prtljage do odreene težine koju odreuje prijevoznik je besplatna. Kod zrakoplovnog prijevoza, višak prtljage doplauje sam putnik prema važeim pravilima i cijenama. Djeca do 2. godine nemaju pravo na besplatan prijevoz prtljage. Agencija ne preuzima odgovornost za izgubljenu ili ošteenu prtljagu. Prijave za izgubljenu prtljagu putnik upuuje na prijevoznika ili hotel. Kod zrakoplovnog prijevoza, za prtljagu je odgovorna iskljuivo zrakoplovna kompanija i to na osnovu propisa koji važe u meunarodnom prometu. U sluaju gubitka prtljage putnik ispunjava obrazac PIR zrakoplovne kompanije koja je izvršila prijevoz te ga predaje predstavniku zrakoplovne kompanije, a jedan primjerak zadržava za sebe. Na osnovu ispunjenog obrasca, zrakoplovna kompanija mu isplauje odštetu po propisima koji vrijede u meunarodnom putnikom prometu. Preporuamo uplatu police osiguranja prtljage.

16. GUBITAK DOKUMENATA Ukoliko putnik za vrijeme trajanja putovanja izgubi putne dokumente ili su mu ukradeni, dužan je osigurati nove na vlastiti trošak.

17.. OBVEZE PUTNIKA Putnik je dužan brinuti se da on osobno, njegovi putni dokumenti i stvari ispune uvjete predviene graninim, carinskim, zdravstvenim i drugim propisima njegove zemlje kao i zemlje u koju se putuje, pridržavati se kunog reda u ugostiteljskim i hotelskim objektima te suraivati s predstavnikom organizatora putovanja i davateljima usluga u dobroj namjeri. U sluaju nepoštivanja ovih obveza putnik odgovara sam za nainjenu štetu, a Agencija otklanja svaku odgovornost. U takvom sluaju iznos štete putnik podmiruje kod vlasnika objekta (hotela, apartmana i sl.) na recepciji. U nekim destinacijama hotelijeri inzistiraju na uplati depozita. Visinu depozita utvruje hotelijer. Depozit se polaže na recepciji hotela te se vraa u cijelosti po odjavi iz hotela ukoliko se hotelijer i putnik usuglase da nije bilo nastale štete.

18. INFORMACIJE Informacije koje putnik dobije na prijavnom mjestu ne obavezuje organizatora u veoj mjeri nego što su to obavijesti navedene u samom programu putovanja.

19. UPOZORENJE Navedeni uvjeti i upute za putovanje iskljuuju sve dosadašnje uvjete i upute o putovanju. Opi uvjeti i upute o putovanju su sastavni dio ugovora kojeg putnik sklapa sa Agencijom odnosno ovlaštenom turistikom agencijom u kojoj se prijavio za putovanje u organizaciji putnike agencije «Orca travel j.d.o.o.».

20. OSIGURANJE ZA SLUAJ PLATNE NEMOGUNOSTI ILI STEAJA ORGANIZATORA PUTOVANJA U skladu sa Zakonom, u sluaju platne nemogunosti ili steaja organizatora putovanja, putnici
zateeni na putovanju, kao i osobe koje su uplatile akontaciju za putovanje, trebaju na najbrži nain kontaktirati osiguravatelja Triglav osiguranje d.d., Antuna Heinza 4, 10000 Zagreb, br.police 990007028176 te navesti adresu ili broj telefona gdje ih predstavnik osiguranja može kontaktirati. Ovaj dokument vrijedi kao potvrda o osiguranju za sluaj steaja ili platne nemogunosti organizatora putovanja.

21. U SLUAJU SPORA U sluaju spora nadležan je sud u Zagrebu

U Zagrebu, lipanj, 2016.